Polityka Prywatności Fundacji "Dr Clown" z siedzibą w Warszawie

Drukuj

Fundacja „Dr Clown” z siedzibą w Warszawie, chroniąc prawo do prywatności osób fizycznych korzystających z usług oraz świadczeń Fundacji, a także  współpracujących z Fundacją  i przestrzegając obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, w tym ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku, z późn.zm. (dalej, jako "Ustawa") oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej, jako "RODO") wprowadza niniejszą politykę prywatności zawierającą informacje o tym, jakie dane osobowe są przechowywane i w jaki sposób są przechowywane, a także jakie prawa przysługują Uprawnionemu (dalej: „Polityka Prywatności”).

Postanowienia ogólne, definicje

- Administrator danych osobowych Uprawnionych -  Fundacja „Dr Clown” z siedzibą w Warszawie, ul. Jagiellońska 58 lok.128a, 03-468 Warszawa, wpisana do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej oraz do Rejestru Przedsiębiorców  prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 000024181, posiadająca numer REGON: 016027802, NIP: 5213020963, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (dalej, jako "Fundacja") . 

- Kontakt  - z Fundacją każdy Uprawniony w sprawie swoich danych osobowych   może się skontaktować pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie, przesyłając korespondencję na adres: Fundacja „Dr Clown”, ul. Jagiellońska 58 lok.128a, 03-468 Warszawa.

- Dane osobowe - w rozumieniu art. 4 pkt 1 RODO za dane osobowe uważa się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

- Przetwarzanie danych osobowych – zgodnie treścią art. 4 ust. 2 RODO przetwarzanie danych osobowych jest rozumiane jako operacja lub zestaw operacji wykonywanych na Danych osobowych lub zestawach Danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

- Uprawniony - każda osoba fizyczna, której dane są przetwarzane współpracująca z Fundacją, korzystająca z usług oraz świadczeń Fundacji lub przekazująca swoje dane Fundacji na innej podstawie.

 

Zasady przetwarzania danych osobowych i prawa Uprawnionego 

- Dane osobowe Uprawnionego mogą być przetwarzane :

- Udostępnienie danych przez Uprawnionego jest dobrowolne, a udzielenie przez niego zgody na przetwarzanie jego danych w tych celach, dla których zgoda Uprawnionego jest wymagana, oznacza wyrażenie przez niego zgody na wykorzystanie tych danych w celu, w jakim zostały udostępnione zgodnie z przepisami Ustawy, RODO oraz zasadami niniejszej Polityki Prywatności.

- Treść wymaganych zgód znajduje się na stronie internetowej Fundacji www.drclown.pl

- Fundacja podejmuje odpowiednie działania w celu zabezpieczenia danych Uprawnionych, a w przypadku zlecenia niektórych procesów związanych z realizacją świadczeń lub  umów - podmiotom trzecim zapewniającym  stosowanie adekwatnych środki bezpieczeństwa.  

- Odbiorcami danych  osobowych Uprawnionego mogą być:

- Dane osobowe Uprawnionego mogą być potencjalnie przekazywane do państw trzecich (poza Europejski Obszar Gospodarczy) z uwagi na współpracę Fundacji z zewnętrznym dostawcą usług oferującym przechowywanie danych w chmurze obliczeniowej (m.in. Google Ireland Limited w ramach usługi G Suite )  w zakresie niezbędnym do realizacji celu w jakim wyrażona została zgoda Uprawnionego lub w zakresie, w którym zgoda Uprawnionego nie jest konieczna w przypadkach określonych w niniejszej Polityce Prywatności.

- Fundacja zawierając umowę powierzenia przetwarzania danych z dostawcą usług znajdującym się w Europejskim Obszarze Gospodarczym nie wyklucza, że taki dostawca, pod warunkiem stosowania odpowiednich zabezpieczeń, może przekazywać dane kolejnym podwykonawcom.

- W sytuacji gdy dane państwo trzecie nie zostało uznane przez Komisję Europejską za zapewniające odpowiedni stopień ochrony danych osobowych dane mogą być przekazywane w oparciu o wiążące reguły korporacyjne (WRK), które zapewniają odpowiednie zabezpieczenia, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. Uprawniony może otrzymać kopię WRK będących podstawą transferu, po zgłoszeniu takiego żądania do Fundacji zgodnie z pkt 1.2 powyżej.

- Aktualny wykaz państw trzecich i podmiotów którym przekazywane są dane poza EOG znajduje się na stronie internetowej pod adresem https://www.google.com/about/datacenters/inside/locations/index.html.

- Okres przechowywania i przetwarzania  danych osobowych przez Fundację uzależniony jest od celu ich przekazania .W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych następuje tylko i wyłącznie na podstawie zgody Uprawnionego - do czasu jej cofnięcia. 

- Uprawnionemu  przysługują następujące prawa:

- W celu wykonania swoich praw Uprawniony może  skierować odpowiednie żądanie pod adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub wysłać je przez operatora pocztowego na adres Fundacji lub złożyć bezpośrednio w siedzibie Fundacji. Przed realizacją uprawnień Uprawnionego, Fundacja musi go odpowiednio  zidentyfikować.

- Na wniosek Uprawnionego, którego dane dotyczą, Fundacja jest obowiązana, w terminie 30 dni, poinformować o danych osobowych jakie zawiera zbiór, sposobie w jaki zostały one zebrane, w jakim celu i zakresie są przetwarzane oraz w jakim zakresie i komu zostały udostępnione.

- Dane osobowe Uprawnionego są chronione przez Fundację przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także przed innymi przypadkami ich ujawnienia, utraty, uszkodzenia, zniszczenia lub nieuprawnionej modyfikacji poprzez stosowanie wymaganych przez prawo zabezpieczeń organizacyjnych, a także zabezpieczeń o charakterze technicznym i informatycznym, w szczególności systemów szyfrowania danych.

Pliki cookies

- Fundacja na swoich stronach internetowych używa tzw. plików Cookies (tj. „ciasteczek”) w celu zabezpieczenia bezpieczeństwa i wysokiego poziomu obsługi korzystających z tych stron  poprzez dostosowanie serwisu do ich indywidualnych potrzeb, w tym sposobu korzystania ze stron i podstron systemu.

- Pliki cookies są to pliki tekstowe zapisywane przez strony internetowe za pośrednictwem przeglądarki internetowej na urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie, smartfonie etc.) zawierające informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania tych stron internetowych.

- Korzystający ze stron internetowych  może  wyrazić zgodę na używanie plików cookies poprzez właściwe ustawienia w menu użytkowanej przeglądarki (szczegółowe informacje co do sposobu dokonania zmian ustawień podaje dostawca przeglądarki). Korzystający ze stron internetowych w każdym czasie może swoją zgodę cofnąć, poprzez wyłączenie lub zmodyfikowanie możliwości zapisywania plików cookies na swoim urządzeniu końcowym poprzez odpowiednie ustawienia w oprogramowaniu służącym do przeglądania stron internetowych (przeglądarce internetowej).