• Nr konta: 22 1090 2851 0000 0001 4759 5497

Regulamin korzystania ze strony internetowej www.drclown.pl

§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin stanowi wykonanie obowiązku, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 z późniejszymi zmianami).
 2. Regulamin określa warunki i zasady korzystania ze strony internetowej Fundacji Dr Clown zamieszczonej pod adresem www.drclown.pl, w tym warunki i zasady korzystania z niektórych usług świadczonych za pośrednictwem wskazanej strony internetowej przez podmiot prowadzący tę stronę - Fundację Dr Clown z siedzibą w Warszawie przy ul. Powstańców Śląskich 87/U10B, kod pocztowy 01-355 Warszawa.
 3. Niniejszy Regulamin zostaje nieodpłatnie udostępniony na stronie internetowej www.drclown.pl/images/dokumenty/regulamin.pdf w formie umożliwiającej nieodpłatne utrwalanie, przechowywanie oraz odtwarzanie przez Użytkownika, korzystającego ze Strony Fundacji. Treść zawarta w niniejszym Regulaminie może być utrwalana i zwielokrotniana przez Użytkownika dowolną techniką na dowolnych nośnikach w celach związanych z warunkami korzystania i funkcjonowania Strony Fundacji.

§2 Definicje

 1. Określenia użyte w niniejszym Regulaminie, pisane wielką literą, o ile nie zostało w treści Regulaminu wyraźnie zaznaczone inaczej, mają następujące znaczenie:
  1. Dane osobowe – dane osobowe w rozumieniu art. 6 ust.1. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej, jako "RODO"), zgodnie z którym za dane osobowe uznaje się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.
  2. Fundacja – Fundacja Dr Clown z siedzibą w Warszawie, przy ul. Powstańców Śląskich 87/U10B, kod pocztowy 01-355 Warszawa, wpisana do Rejestru Stowarzyszeń prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 000002418, posiadająca nr REGON 01602780200000, NIP 5213020963.
  3. Newsletter - forma elektronicznego biuletynu, zawierająca informacje o bieżącej działalności Fundacji.
  4. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin wraz ze wszystkimi załącznikami, dostępny pod następującym adresem: drclown.pl/images/dokumenty/regulamin.pdf
  5. Strona Fundacji – strona internetowa dostępna pod adresem drclown.pl/.
  6. Treści zawarte na Stronie Fundacji – jakiekolwiek dane, informacje, opisy, zdjęcia, materiały video, materiały graficzne, dostępne pod adresem drclown.pl/.
  7. Użytkownik – każdy podmiot (zarówno osoba fizyczna, prawna, jak również jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej), korzystający ze Strony Fundacji, w tym z usług świadczonych za pośrednictwem Strony Fundacji.

§3 Zasady korzystania ze Strony Fundacji

 1. Strona Fundacji funkcjonuje na zasadach i warunkach opisanych w niniejszym Regulaminie.
 2. Korzystanie ze Strony Fundacji jest nieodpłatne, dobrowolne i dozwolone dla wszystkich Użytkowników korzystających z Internetu.
 3. Korzystanie ze Strony Fundacji przez Użytkownika oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu. Brak akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu skutkuje brakiem możliwości korzystania ze Strony Fundacji, w szczególności z funkcjonalności dostępnych na Stronie Fundacji, obejmujących m.in. możliwość skorzystania z usługi Newslettera, która została opisana w § 6 poniżej oraz możliwość skorzystania z usługi ułatwionego wsparcia Fundacji, której zasady reguluje § 7 niniejszego Regulaminu.

§4. Prawa i obowiązki Użytkownika

 1. Każdy Użytkownik jest zobowiązany do korzystania ze Strony Fundacji w sposób zgodny z treścią niniejszego Regulaminu, poszanowaniem przepisów prawa i zachowaniem dobrych obyczajów. Zabronione jest korzystanie ze Strony Fundacji w sposób sprzeczny z zasadami niniejszego Regulaminu, w szczególności zabronione jest:
 1. rozpowszechnianie nieprawdziwych i sprzecznych z prawem informacji na temat Strony Fundacji, w tym informacji o działalności Fundacji, w sposób mogący naruszyć dobra osobiste Fundacji lub zagrażać dobremu imieniu Fundacji;
 2. podszywanie się pod inne osoby, w szczególności poprzez wykorzystanie danych osobowych wprowadzających w błąd co do osoby Użytkownika, jak i używanie w procesie korzystania ze Strony Fundacji jakichkolwiek nieprawdziwych i nieprawidłowych Danych Osobowych;
 3. rozpowszechnianie nieprawdziwych i sprzecznych z prawem oraz mogących naruszyć dobre imię Fundacji informacji na temat funkcjonalności i zakresu korzystania ze Strony Funkcjonalności, w tym rozpowszechnianie nieprawdziwych i sprzecznych z prawem informacji na temat Treści zamieszczonych na stronie Fundacji;
 4. naruszanie w jakikolwiek sposób dóbr osobistych Fundacji, jej podopiecznych i osób z nią powiązanych, a w szczególności osób wspierających działalność Fundacji;
 5. dostarczanie treści o charakterze naruszającym powszechnie obowiązujące przepisy prawa;
 6. posługiwanie się jak i zamieszczanie w procesie korzystania ze Strony Fundacji materiałów szkodliwych, w tym nieprzeznaczonych do użycia w procesie korzystania ze Strony Fundacji oraz plików zawierających treści sprzeczne z prawem, wirusów, niedozwolonych rozszerzeń i innych mechanizmów mogących 5 wywołać uszkodzenie funkcjonowania Strony Fundacji lub mogących wywołać uszkodzenie urządzeń, z których korzysta Fundacja lub Użytkownicy.

§5 Wymagania techniczne

 1. Korzystanie ze Strony Fundacji jest możliwe z użyciem urządzenia posiadającego dostęp do Internetu, przy wykorzystaniu poprawnie skonfigurowanej przeglądarki internetowej.
 2. Przy korzystaniu przez Użytkownika z dodatkowych funkcjonalności Strony Fundacji, tj. w szczególności z usługi Newslettera, która została opisana w §6 poniżej oraz możliwości wsparcia Fundacji, której zasady reguluje §7 niniejszego Regulaminu, może okazać się konieczne korzystanie z adresu e-mail oraz oprogramowania umożliwiającego odczyt plików w formacie pdf.

§6 Newsletter

 1. Każdy Użytkownik korzystający ze Strony Fundacji, ma możliwość zamówienia Newslettera. Korzystanie z usługi Newslettera dostępnej na Stronie Fundacji wymaga podania imienia i adresu e-mail Użytkownika w polu „Newsletter”.
 2. Usługa zamówienia Newslettera jest świadczona przez Fundację nieodpłatnie i polega na udostępnieniu formularza umożliwiającego zamówienie Newslettera pod adresem: http://drclown.pl/. Usługa ta jest świadczona w czasie rzeczywistym. Z tego powodu, po wykonaniu usługi przez Fundację Użytkownik nie ma prawa do odstąpienia od tej umowy zgodnie z art. 38 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2015 r. o prawach konsumenta, na co wyraża on zgodę.
 3. Usługa wysyłania Newslettera jest świadczona przez Fundację nieodpłatnie i polega na przesyłaniu Newslettera Fundacji na adres mailowy podany przez użytkownika. Użytkownik może zrezygnować z tej usługi każdym czasie, wysyłając informacje pod adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

§7 Wsparcie Fundacji

 1. Każdy Użytkownik korzystający ze Strony Fundacji, ma możliwość ułatwionego wsparcia finansowego Fundacji. Usługa ułatwionego wsparcia jest udostępniana pod adresem: http://www.drclown.pl. Usługa ułatwionego wsparcia świadczona jest przez Fundację nieodpłatnie i polega na udostępnieniu na Stronie Fundacji  formularza  umożliwiającego wybór sposobu transferu środków pieniężnych i kwoty wsparcia.
 2. Usługa transferu środków pieniężnych w celu wsparcia Fundacji jest realizowana jako płatność online, polecenie zapłaty lub tradycyjny przelew na rachunek Fundacji po podaniu Danych Osobowych Darczyńcy, tj. imienia, nazwiska oraz adresu e-mail.
 3. Płatności online realizowane są jako wpłaty jednorazowe (wsparcie jednorazowe) lub cykliczne (wsparcie  polegające na comiesięcznym obciążaniu karty bankowej przez operatora PayU na rzecz Fundacji zadeklarowaną kwotą), przy czym pierwsza transakcja wsparcia cyklicznego jest realizowana w momencie ustanowienia płatności cyklicznej, a kolejne są wykonywane, w zależności od decyzji Darczyńcy do 5. lub do 16. dnia każdego miesiąca, poczynając od następnego miesiąca.. Cykliczne obciążanie karty Darczyńca może anulować w dowolnym momencie.  .
 4. Płatności on line , w tym za pomocą kart płatniczych i przelewów, realizowane są przez operatora PayU S.A., ul. Grunwaldzka 186, 60-166 Poznań NIP 779-23-08-495, REGON 300523444,Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000274399, a dokonujący wpłaty Użytkownik korzystający w tym celu ze Strony Internetowej kierowany jest do serwisu www.payu.pl.
 5. Szczegółowe zasady realizacji i wykonywania płatności przez operatora określone są w jego regulaminie na stronie https://poland.payu.com/pliki-do-pobrania/.
 6. Polecenie zapłaty polega na comiesięcznym pobieraniu określonej przez Darczyńcę kwoty środków z rachunku bankowego Darczyńcy, które to polecenie zapłaty Darczyńca ustanawia w banku za pośrednictwem Fundacji, która co miesiąc każdorazowo inicjuje przelew. W celu ustanowienia polecenia zapłaty, Darczyńca winien wypełnić wszystkie wymagane na Stronie Fundacji pola i czekać na kontakt telefoniczny ze strony Fundacji. Po ustaleniu szczegółów, Fundacja przesyła  do Darczyńcy wydrukowany formularz, który należy podpisać i oddać kurierowi. Fundacja dostarcza  kopię formularza do banku i po otrzymaniu potwierdzeniu jego autentyczności, polecenie zapłaty zostaje uruchomione, a  ustalona kwota pobierana jest przez bank w okresie pomiędzy 10 a 25 dniem miesiąca , w zależności od dostępności środków na rachunku Darczyńcy.  W przypadku niemożności zrealizowania przez bank polecenia zapłaty, w szczególności  z powodu braku środków na rachunku Darczyńcy, polecenie zapłaty zostaje automatycznie unieważnione . Zmiany kwoty wsparcia lub anulowanie polecenia zapłaty należy zgłaszać telefonicznie (22 844 82 03 od poniedziałku do piątku w godz. 9-16), e-mailowo (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) lub pisemnie, pisząc na adres Fundacji.
 7. Tradycyjny przelew realizowany jest przez Darczyńcę poprzez wpłatę na rachunek bankowy Fundacji w Banku Santander numer : 22 1090 2851 0000 0001 4759 5497.
 8. Fundacja nie przechowuje danych kart płatniczych Darczyńców.
 9. Usługa płatności on line jest świadczona w czasie rzeczywistym. Z tego powodu, po wykonaniu usługi przez Fundację Użytkownik nie ma prawa do odstąpienia od tej umowy zgodnie z art. 38 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2015 r. o prawach konsumenta, na co wyraża on zgodę.
 • Darczyńca może w uzasadnionych przypadkach złożyć reklamację po dokonaniu transferu środków pieniężnych i wnioskować do  Fundacji o  zwrot wpłaconej kwoty. W tym celu winien on  niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od daty transakcji   wysłać e-mail na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. podając w tytule wiadomości "Reklamacja", a w treści uzasadnienie wniosku o zwrot i szczegóły transakcji. Reklamacje będą rozpatrywane przez Fundację indywidualnie w ciągu 14 dni od daty otrzymania wszystkich danych niezbędnych do jej poprawnego rozstrzygnięcia.

§8 Dane osobowe

 1. Fundacja, w odniesieniu do Danych osobowych podawanych zgodnie z § 6 ust. 1 i 2 oraz § 7 ust. 1 Regulaminu, pełni funkcję Administratora danych w rozumieniu RODO.
 2. Zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych zostały opisane w odrębnym dokumencie o nazwie „Polityka prywatności” dostępnym dla Użytkowników pod adresem: http://drclown.pl/polityka-prywatnosci

§9 Prawa własności intelektualnej

 1. Prawa własności intelektualnej do materiałów ze Strony Fundacji należą do Fundacji lub innych podmiotów, w szczególności współpracujących z Fundacją.
 2. Użytkownik nie jest uprawniony do korzystania ani rozporządzania materiałami ze Strony, chyba że otrzyma odpowiednie upoważnienie od osoby uprawnionej.

§10 Kontakt

 1. Fundacja dokłada należytej staranności celem zapewnienia odpowiedniego poziomu funkcjonowania Strony Fundacji, w związku z czym Użytkownik korzystający ze Strony Fundacji i dostępnych za jej pośrednictwem funkcjonalności ma prawo zgłaszania błędów w funkcjonowaniu Strony Fundacji na adres:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. Zgłoszenie, o którym mowa w punkcie 1 powyżej powinno zawierać szczegółowy opis występującego problemu i dane kontaktowe Użytkownika, umożliwiające przekazanie przez Fundację ewentualnej odpowiedzi na zgłoszenie dokonane przez Użytkownika.

§11 Odpowiedzialność

 1. Fundacja ponosi odpowiedzialność za funkcjonowanie Strony Fundacji oraz świadczone przez nią na Stronie usługi zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
 2. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za usługę transferu środków pieniężnych świadczoną przez dostawcę zewnętrznego zgodnie z § 7 ust. 3.

§12 Siła wyższa

 1. Fundacja nie jest odpowiedzialna za niewykonanie swoich zobowiązań wynikających z treści niniejszego Regulaminu, jeżeli niewykonanie tych zobowiązań zostało spowodowane wydarzeniem będącym poza ich kontrolą, jak również w sytuacji w której niemożliwe było przewidzenie wystąpienia tego zdarzenia i jego skutków.
 2. W szczególności za wydarzenia określone w punkcie 1 powyżej uznaje się:
 1. wojnę, zamieszki, akty sabotażu;
 2. katastrofy naturalne takie jak silne burze, powodzie, zniszczenia przez piorun;
 3. wybuchy, pożar, zniszczenie maszyn lub instalacji;
 4. akty władzy.
  1. Użytkownicy korzystający ze Strony Fundacji mają świadomość, że ze względu na zmienny charakter warunków technicznych, mających wpływ na funkcjonowanie Strony Fundacji, może dojść do awarii lub powstania innego zdarzenia uniemożliwiającego w określonym odstępie czasu korzystanie ze Strony Fundacji. Powyższe obejmuje również konieczność wyłączenia dostępu do Strony Fundacji, ze względu na jej czasową modernizację.

§13 Zmiana Regulaminu

 1. Z powodu wystąpienia ważnych przyczyn, jak również w związku ze zmodyfikowaniem funkcjonalności dostępnych za pośrednictwem Strony Fundacji, Fundacja zastrzega możliwość zmiany niniejszego Regulaminu. O zmianie Regulaminu Użytkownicy zostaną poinformowani za pośrednictwem dodatkowego komunikatu dostępnego po wejściu na Stronę Fundacji, wraz z informacją o dacie wejścia w życie postanowień zaktualizowanego Regulaminu. Dodatkowy komunikat jest udostępniany przez okres do trzech miesięcy po dokonaniu zmiany.
 2. Zmiana treści niniejszego Regulaminu staje się skuteczna z momentem jej ogłoszenia lub z dniem wskazanym w komunikacie o zmianie Regulaminu zamieszczonym na Stronie Fundacji.
 3. Aktualny Regulamin jest dostępny na Stronie Fundacji

§14 Postanowienia końcowe

 1. Prawem właściwym dla stosowania niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 2. Użytkownik ma możliwość rozwiązywania sporów wynikłych na gruncie niniejszego Regulaminu zarówno przed sadami powszechnymi, jak i metodami alternatywnego rozstrzygania sporów, np. po zakończeniu procesu reklamacyjnego i za zgodą Fundacji przed UOKiK (https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php).
 3. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu zastosowanie mają przepisy polskiego prawa, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego (Dz.U.1964.16.93 z późniejszymi zmianami.), ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2006.90.631 z późniejszymi zmianami) oraz ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2015. poz. 2135 z późniejszymi zmianami).
 4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 03.01.2022 r.

Uśmiech pomaga leczyć. Poważnie!

Dotlenia, odpręża, poprawia odporność – to jedne z licznych, dobroczynnych właściwości uśmiechu. To właśnie z jego pomocą Doktorzy Clowni pomagają pacjentom w powrocie do zdrowia, prowadząc w polskich szpitalach terapię śmiechem.

 • Jesteśmy
  w całej Polsce
 • Pomagamy dzieciom,
  dorosłym i seniorom
 • Mamy ponad 20 lat
  doświadczenia
  w śmiechoterapii
 • Ponad milion
  wywołanych uśmiechów

Dlaczego Twoja pomoc
jest potrzebna?

Pobyt w szpitalu łączy się z bólem, cierpieniem, brakiem poczucia bezpieczeństwa i samotnością. Doktorzy Clowni, wykorzystując dobroczynne właściwości uśmiechu, pomagają dzieciom zapomnieć o strachu i dodają siły w powrocie do zdrowia.

Ty również możesz pomóc w realizacji programu "terapii śmiechem" w całej Polsce. Dzięki Twojemu wsparciu Doktorzy Clowni będą mogli dotrzeć z uśmiechem i dobrą energią do jeszcze większej liczby pacjentów w szpitalach i podopiecznych hospicjów.

Zobacz więcej

Masz pytania dotyczące darowizn?

22 844 82 03
kontakt@drclown.pl